Kuntavaalit 2021

  1. EKOLOGINEN KUNTA ON OIKEUDENMUKAINEN

Vasemmistolainen politiikka on tulevaisuuteen katsovaa, eli ekologista, demokraattista ja oikeudenmukaista. Ympäristötietoinen politiikka luo raamit tulevaisuuden kunnille. Akuutti ekokriisi ja biodiversiteettikato vaatii ilmastoviisasta politiikkaa. Ekologisuuden tulee ilmetä niin kuntien taloudessa, kestävässä rakentamisessa, energiapolitiikassa kuin vaikkapa joukkoliikenteen tukemisessa. Siirtymää kohti hiilinegatiivista yhteiskuntaa tulee edistää alueellisesti. Suomalaisten kuntien tulee tehdä pelkästään ilmastokestäviä päätöksiä.

Askeleet kohti ekologista kuntaa:

●Ekologisuus ja yhdenvertaisuus ohjaavat kaikkea kuntapolitiikkaa. Ilmastovaikutusten arviointia vahvistetaan osana päätöksentekoa.

●Ekologinen siirtymä toteutetaan reilun sekä progressiivisen kuntaverotuksen pohjalta.

●Kunnat tekevät taloudellinen budjetin lisäksi resursoidun ja sitovan ilmastobudjetin. Ilmastobudjetti määrittää kuntien eri sektoreiden päästöjen enimmäismäärää.

●Kunnat luovat ympäristöystävällisiä työpaikkoja, sekä tukevat ekologista yrittämistä ja yhteiskäyttökulttuuriin kannustavia yrityksiä.

●Kunnat tukevat ekologista ja kohtuuhintaista rakentamista. Kunnat ehkäisevät   asunnottomuutta ja sosiaalista alueellista eriytymistä.

●Kuntien kaavoitus toteutetaan ympäristön monimuotoisuutta vaalien ja alueellista lajikatoa torjuen.

●Infrastruktuuria kehitetään ympäristövaikutukset huomioiden.

●Kaupunkiseutujen liikennepolitiikassa suositaan joukkoliikennettä. Mahdollistetaan joukkoliikenteellä matkustaminen sekä lähikuntiin että pienten kuntien sisällä.

●Suurimmissa kasvukeskuksissa tehdään selvitys maksuttomaan joukkoliikenteeseen siirtymisestä.

● Liikennesuunnittelussa kehitetään myös pyöräilyä ja sen infrastruktuuria itsenäisenä, joukkoliikenteen kanssa yhteensopivana kulkutapana.

●Vahvistetaan esteettömyyden painoarvoa joukkoliikenne- ja rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

●Kunnallisissa energiayhtiöissä luovutaan kivihiilen ja turpeen käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

●Kunnissa ennallistetaanluontoa palauttamalla metsä- ja suoalueita alkuperäiseen ja luonnonvaraiseen monimuotoisuuteen.

●Edistetään eläinten oikeuksia resursoimalla valvontaviranomaisten, eläinlääkäripalvelujen ja eläinsuojeluyhdistysten työtä.

●Kuntien laitoksissa ja ruokapalveluissa siirrytään tarjoamaan vain vegaanista, eettistä ja ekologisesti kestävää ruokaa erityis- ja allergiaruokavaliot huomioiden.

→ Kaikki suomalaiset kunnat ovat hiilineutraaleja vuonna 2030.

2. HYVINVOIVA KUNTA ON PUNAINEN

Vasemmistolainen politiikka on punaista: ihmiset ennen pääomaa.

Talouspolitiikka ei ole vain taloutta. Feministinen näkökulma lisää kuntapäättäjien ymmärrystä talouspolitiikan yhteiskunnallisista vaikutuksista. Eriarvoisuuden vähentäminen ja sosiaalisten vaikutusten arviointi on kunnallisen päätöksenteon ytimessä. Tulevaisuuden kunta on esimerkillinen työnantaja työntekijöilleen ja ehkäisee alueellisesti syrjintää työmarkkinoilla. Oikeudenmukaisessa kunnassa panostetaan hyvinvointiin, vahvistetaan demokratiaa, pidetään huolta elinvoimasta sekä tarjotaan tilaa kaikille.

Talouspolitiikka on kuntapolitiikan ytimessä, ja kattava veropohja on puolestaan toimivan kuntatalouden perusta.  Kestävän talouspolitiikan peruspilareina on laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden, yhdenvertaisen koulutuksen sekä kestävän ympäristösuhteen turvaaminen.Kuntaverotuksen progressiivisuuden kasvattaminen on keskeinen askel veroreilulle kuntataloudelle.

Askeleet kohti punaista kuntaa:

●Kuntaverotuksen progressiota vahvistetaan. Oikeudenmukaisessa kunnassa asukkaat osallistuvat maksukykynsä mukaan palveluiden rahoitukseen.

●Kunnissa taataan laadukkaat, helposti saavutettavat sekä käyttäjille edulliset peruspalvelut.

● Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia vahvistetaan ottamalla laajemmin käyttöön osallistuvaa budjetointia.

● Kuntasektorilla puututaan sukupuolten välisiin palkkaeroihin.

●Työntekijöiden lomautuksista säästökeinona luovutaan.

●Kunnat ovat yritysdemokratian edelläkävijöitä. Kuntien kokonaan tai osittain omistamissa yhtiöissä työntekijöillä on aloiteoikeus ja äänivalta yhtiön päätöksenteossa.

● Kuntien työvoimapulaa ratkaistaan panostamalla palkkaukseen, työehtoihin ja työhyvinvointiin.

●Työmarkkinoilla tapahtuvaan syrjintään puututaan ottamalla kunnissa käyttöön anonyymin työnhaun malli.

●Kitketään halpa- ja ilmaistyötä kunnissa. Kehitetään työtoimintaa ja  puututaan virka- ja työsuhteen kaltaisen työn teettämiseen.

●Kunnallisessa päätöksenteossa hyödynnetään sukupuolitietoisen budjetoinnin ja lapsivaikutusten arvioinnin kaltaisia sosiaalipoliittisia välineitä.

●Julkisten palveluiden ulkoistamisesta ja yhtiöittämisestä luovutaan pysyvästi.

3. NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNISSA LEPÄÄ TULEVAISUUS

Tulevaisuus rakennetaan tänään tehtävällä politiikalla. Hyvinvoinnin varmistamiseksi kunnissa tulee panostaa nuorten sekä opiskelijoiden palveluihin ja vapaa-aikaan: koulutukseen, työhön, terveyteen ja harrastuksiin. Jokaiselle nuorelle taataan turvallinen sekä laadukas opintie asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Tutkimustiedon valossa nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan tehokkaasti matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksilla sekä laadukkailla peruspalveluilla.

Hyvinvoiva yhteiskunta tukee nuoria ja panostaa asukkaiden perusoikeuksiin.

Askeleet kohti tulevaisuuden hyvinvoivaa kuntaa:

●Varmistetaan, että peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkoot kohtelevat lapsia yhdenvertaisesti.

●Kunnat tarjoavat antirasistista ja sukupuolisensitiivistä koulutusta kasvatus- ja opetushenkilöstölle sekä oppilashuollossa työskenteleville henkilöille.

●Kunnissa vahvistetaan merkittävästi koulun nuorisotyön ja oppilashuollon resursseja.

●Kunnat varmistavat, että oppilaiden oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen ja oikeus oman kotikielen opiskeluun toteutuvat läpi opintopolun.

●Toisen asteen maksuttomuuden toteutuksessa varmistetaan, että koulutus on laadukasta ja kunnissa on tarjolla kattavasti lähiopetusta.

●Kunnat tarjoavat mahdollisuuden lähikouluun ja -päiväkotiin myös yli kuntarajojen.

—————————————————————————————————————

●Kunnat tukevat opintokeskuksia sekä aikuis- ja uudelleenkouluttautumista.

●Kunnat turvaavat maksuttomien kirjastopalveluiden resurssit ja saatavuuden.

●Kunnat tukevat taidetta ja kulttuuritoimintaa tarjoamalla maksuttomia tiloja toimijoille sekä harrastusryhmille.

● Varataan katutaiteen toteuttamiselle riittävät alustat – julkinen omaehtoinen taide kuuluu kaupunkikulttuuriin!

●Kunnissa tarjotaan maksuttomia liikuntamahdollisuuksia lapsille, nuorille ja työttömille. Varmistetaan urheilutilojen saatavuus niitä tarvitseville.

●Kunnat toteuttavat nuorten harrastustakuun ja sitoutuvat sen edistämiseen.

—————————————————————————————————————

●Kunnissa toteutetaan terapiatakuu ja varmistetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuus.

●Opiskelijoiden ja nuorten terveyspalveluihin varataan kattavat resurssit.

●Terveyskeskusmaksut poistetaan ja sairaaloiden hoitopäivämaksuja madalletaan.

●Päihdetukipisteiden määrää lisätään ja palveluita tarjotaan myös päihtyneille.

● Asunto on ihmisoikeus. Tilapäis- ja hätämajoituksen määrää lisätään.

● Kunnissa tarjotaan maksuttomia ehkäisyvälineitä ja seksuaalineuvontaa kaikille.

●Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan asuinpaikkakuntaa valittaessa. Kunnat tukevat itsenäistä asumista ja tarjoavat kodinomaisia asuntoloita.

●Kielivähemmistöille turvataan oikeus lähipalveluihin omalla kotikielellä.

●Kunnanvaltuustoissa taataan paikallisen nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa.