Poliittiset opiskelijajärjestöt: Kyllä koulutusviennille, ei maksujen tuonnille!

Kannanotto
Vapaa julkaistavaksi

Kyllä koulutusviennille, ei maksujen tuonnille!

Poliittiset opiskelijajärjestöt ovat tyrmistyneitä yliopistorehtoreiden keskuudessa vallitsevasta lukukausimaksuille myönteisestä ilmapiiristä. Alman maakuntalehtien kyselyssä useat rehtorit ilmoittivat kannattavansa maksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille tutkinto-opiskelijoille.

Rehtorien piiristä on kuulunut myös myönteistä suhtautumista suomalaisille opiskelijoille asetettavia lukukausimaksuja kohtaan. Tämä enteilee järjestöjen puheenjohtajien mielestä huolestuttavaa kehitystä, jossa lukukausimaksut olisivat jatkossa osa suomalaista koulutuspolitiikkaa.

Rehtorit perustelevat maksuja kansainvälistymisellä. Poliittiset opiskelijajärjestöt ovat vakuuttuneita, että maksut eivät lisäisi kansainvälistymistä. Tätä puoltavat naapurimaidemme kokemukset lukukausimaksuista. Ruotsissa ja Tanskassa lukukausimaksuihin siirtyminen on romahduttanut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrää. Ruotsissa määrä on ollut jopa 80 prosenttia vähäisempi verrattuna aiempiin vuosiin. Ruotsissa ja Tanskassa suurin osa mainituista opiskelijoista saa lukukausimaksuista vapauttavan stipendin. Norjan valtiovarainministeriön laskelmien mukaan lukukausimaksuihin siirtyminen olisi Norjalle kansantaloudellisesti tappiollista.

Lukukausimaksuja ajavat tahot perustelevat usein maksuja myös koulutusviennillä, mutta päättelyketju on järjestöjen mielestä kestämätön.

“Koulutuksesta voikin muodostua Suomelle hyvä vientivaltti, mutta sen maksuttomuudesta opiskelijoille tulee pitää kiinni ja koulutuksen maksajana tulee aina toimia joko julkinen tai yksityinen yhteisö. Koulutusviennillä voidaan parhaimmillaan viedä myös koulutuksellista tasa-arvoa ja mahdollisuuksia”, painottavat järjestöjen puheenjohtajat.

Liberaalit Opiskelijat – LSK
Elin Blomqvist, elin.blomqvist(at)liberal.fi, +358 40 775 3040

Keskustan Opiskelijaliitto
Jirka Hakala, jirka.hakala(at)keskustaopiskelijat.fi, +358 50 389 7260

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry
Anette Karlsson, puheenjohtaja(at)sonk.fi, +358 45 112 9299

Vasemmisto-opiskelijat ry
Antti Kettunen, puheenjohtaja(at)vasemmisto-opiskelijat.fi, +358 44 076 3351

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry
Veli-Matti Partanen & Maria Ohisalo, puheenjohtajat(at)vino.fi, +358 50 596 6367, +358 40 703 4185

Ja till utbildningsexport, Nej till införande av avgifter!

De politiska studerande organisationerna är förbryllade över den positiva andan kring terminsavgifter som finns bland universitetsrektorerna. I en förfrågan gjord av Almas maakuntalehdet meddelar flera rektorer att de stöder terminsavgifter för studerande som kommer ytterom EU- och EES-området.

Bland rektorerna finns det också de som förhåller sig positivt till terminsavgifter också för finländska studerande. Ordförande anser att detta förebådar oroväckande utveckling, där terminsavgifterna i framtiden är en del av den finlandska utbildningspolitiken.

Rektorernas motivering till avgifterna är internationalisering. De politiska studerandeorganisationerna är övertygade om att avgifterna inte ökar internationaliseringen. Erfarenheterna av terminsavgifter från våra grannländer understöder också studerande organisationernas argument. Efter att Sverige och Danmark införde terminsavgifter har antalet studerande ytterom EU- och EES- området rasat. I Sverige har antalet sjunkit med till och med 80% i jämförelse med tidigare år. I Sverige och Danmark får största delen av de nämnda studerande ett stipendie som befriar dem från avgiften. Finansministeriet i Norge har uppskattat att ifall Norge skulle börja uppbära terminsavgifter skulle detta vara nationalekonomiskt olönsamt.

De som stöder terminsavgifterna motiverar det också ofta med att det är ett sätt att främja utbildningsexporten, vilket enligt ordförandena är ett ohållbart argument.

“Möjligheten att göra finländsk utbildningen till en exportvara finns, men avgiftsfriheten för studerande måste kunna garanteras och finansiären bör alltid vara antingen en privat eller allmän aktör. Med utbildningsexport kunde man också i bästa hand främja utbildningens jämnlikhet”, poängterar organisationernas ordförande.

Liberala Studerande – LSK
Elin Blomqvist, elin.blomqvist(at)liberal.fi, +358 40 775 3040

Keskustan Opiskelijaliitto
Jirka Hakala, jirka.hakala (at )keskustaopiskelijat.fi +358 50 3897260

Socialdemokratiska Studerande – SONK rf
Anette Karlsson, anette.karlsson(at)sonk.fi, +358 45 112 9299

Vänsterstuderandena rf
Antti Kettunen, puheenjohtaja(at)vasemmisto-opiskelijat.fi, +358 44 076 3351

De gröna unga och studerandenas förbund – ViNO rf
Veli-Matti Partanen & Maria Ohisalo, puheenjohtajat(at)vino.fi, +358 50 596 6367, +358 40 703 4185

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *