Politiikka

Kaikki prekaarit liittykää yhteen!
Opiskelijat eivät ole yksin. Epävarmuuden ja epätasa-arvon lisääntyessä, yhä useammat ihmiset ja ihmisryhmät jakavat opiskelijoiden huolen toimeentulon riittämättömyydestä, työelämän epävarmuudesta ja jatkuvasta kiireestä. Vasemmisto-opiskelijat toimii solidaarisuuden hengessä ja kamppailee yhdessä pätkätyöläisten, työttömien, pienipalkkaisten, nuorten ja maahanmuuttajien kanssa parempien elämän edellytysten puolesta. Vasemmisto-opiskelijat vaatii politiikkaa, joka lähtee ihmisten tarpeista ympäristön ja ihmisten kannalta kestämättömän talouskasvun ja pääoman intressien sijaan!

Tasa-arvoista koulutusta kaikille
Koulutuspolitiikalla on suuri merkitys yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäjänä. Maksuttomuus ja riittävä opiskelun aikainen taloudellinen tuki ovat edellytyksiä tasavertaisille koulutusmahdollisuuksille. Koulutus on yhteiskunnallista ja sen tehtävä on kasvattaa kriittisiä yhteiskunnan jäseniä sekä tarjota tiedot ja taidot yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Opiskelijoiden ääni kuuluviin ja lisää demokratiaa oppilaitoksiin!

Vapaa korkeakoulutus
Riittävä julkinen rahoitus on laadukkaan, monipuoliseen ja tasa-arvoisen koulutuksen ja tutkimuksen edellytys. Kaikkien alojen perustutkimuksen rahoitus on turvattava. Yksityinen raha ohjautuu epätasapainoisesti vain markkinoita kiinnostaville aloille ja ohjaa sitä, mitä korkeakouluissa opetetaan ja tutkitaan. Markkinavoimien intressit eivät saa sanella opetuksen ja tutkimuksen kohteita. Korkeakoulut eivät ole innovaatiotehtaita! Yliopistossa on oltava tilaa akateemiselle etsiskelylle eikä opiskelun vapautta saa rajoittaa.

Ympäristö ensin
Eläimillä ja luonnolla on arvo itsessään. Jatkuva taloudellinen kasvu ja kulutus uhkaavat koko maapalloa. Koulutus ja tutkimus ovat keskeisessä asemassa uuden ekologisen elämäntavan edistämisessä – niin elintapojen muuttamisen kuin tutkimuksenkin kautta. Materiaalisen kasvun sijaan tahdomme resurssien tasaisempaa jakamista ja lisää vapaa-aikaa. Ekologisten arvojen tulee läpäistä koulutus niin oppisisällöissä ja kuin käytännön arjessakin. Tutkimuksen ja politiikan keinoin on etsittävä uusia tapoja järjestää talous ja yhteiskunta kestävälle pohjalla.

Yhdenvertaisuutta
Jokaisen on voitava opiskella haluamaansa alaa, tulla toimeen ja tehdä valintoja sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisyyden, luokkataustan, iän tai vamman estämättä. Epätasa-arvoa tuottavia käytäntöjä ja normeja on käsiteltävä ja purettava opetuksessa ja tutkimuksessa. Oppimateriaalit eivät saa olla heteronormatiivisia! Maahanmuuttajia on rohkaistava hakeutumaan korkeakouluihin!